.
powrót 
mgr Renata Superczyńska

nauczyciel religii

Ukończyła:

»  Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie - Warmiński Instytut Teologiczny Historyczno - Pastoralny w Olsztynie

»  Studia Podyplomowe - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych - w zakresie wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej

»  Szkołę Animatora Misyjnego w Gnieźnie
» Kurs kwalifikacyjny- ODN Poznań - kierunek: Terapia pedagogiczna
Kursy, warsztaty i szkolenia  

Wiedza o Europie w edukacji szkolnej

- Integracja europejska
- Nauczyciel –wychowawcą 
- Praca z dzieckiem agresywnym
- Intel – nauczanie ku przyszłości
- Metody Aktywizujące na katechezie
- Warsztaty Metodyczne  w zakresie metod biblijnych i dramowych na katechezie
- Jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży „Życie i Miłość”

- Zakres podstaw obsługi komputera i edycji tekstu

- Komunikacja Interpersonalna w procesie uczenia i wychowania
- Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
- Dydaktyka obrazu jako metoda aktywizująca
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Ocena funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie
- Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
- Opiekun samorządu uczniowskiego
- Metody plastyczne i muzyczne na katechezie
- Metody liturgiczne w katechezie oraz Rok liturgiczny - rękodzielnictwo
- Metody aktywizujące "Kett - Metoda" na katechezie
- Wychowawcza rola nauczyciela katechezy
- Tradycja i nowoczesność w Naszej Klasie
- Misyjne AB
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela
- Sekta, wróżby jako przejaw działania złego ducha
- Przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego
- Mistyka dla dzieci
- Metody aktywizujące w pracy z tekstem biblijnym
- Animacja misyjna
- Metody biblijne na katechezie w kl.I-VI
- Ocenianie kształtujące
- Jak wspierać duchowość ucznia
- Radość dziecka na misjach
- Twórcze ćwiczenia rozwijające duchowość ucznia
- Tańce medytacyjne, biblijne i tematyczne na katechezie
- Drama jako metoda aktywnej pracy z uczniem na lekcji religii
- Badanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w odniesieniu do treści kształcenia zawartych w nowej Podstawie Programowej Kościoła
- Biblijnie i obrazowo na lekcjach religii w klasach nauczania zintegrowanego"
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”-zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA
- Plastyczne pomoce dydaktyczne i ich wykorzystanie w szkole podstawowej" - warsztaty
.