.

Rada Rodziców

powrót 

13 września odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych, na którym podsumowano działalność w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwalono skład nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019, która już podjęła pierwsze zadania:

 
- w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zaktualizowano program wychowawczo-profilaktyczny
(art. 84, ust. 2, pkt 1 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.)
- przyjęto harmonogram dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2018/2019
- ustalono wysokość składki na fundusz Rady Rodziców – składka wynosi 30 zł rocznie od rodziny (możliwość wpłat w ratach)
 

Składkę na Radę Rodziców lub dobrowolne wpłaty można dokonać

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży lub przelewem elektronicznym - 

nr rachunku: 85894500020027970930000010
W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty!

 
 
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach:
Przewodnicząca: Ewa Czekalska
Zastępca przewodniczącej: Anna Ślesińska-Nowak
Skarbnik: Agnieszka Wojtaszek
Komisja Skrutacyjna: Daria Kucharska, Izabella Pufalska
Członkowie: Dominika Nowak, Magdalena Nowak, Kamila Piotrowska, Katarzyna Cholewińska, Milena Różańska
 

 

 

Środki Rady są wykorzystywane na wspieranie działalności Statutowej, szczególnie w zakresie:

1. Imprez ogólnoszkolnych wynikających z "harmonogramu imprez" na dany rok szkolny,

2. Konkursów wynikających z "harmonogramu konkursów" na dany rok szkolny,
3. Warsztaty, szkolenia organizowane dla dzieci i rodziców
 4. Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów (konkursy całoroczne, najwyższa średnia, pokonywanie swoich słabości...)
5. Zakup niezbędnych środków dydaktycznych
6. Zakup sprzętu technicznego, multimedialnego
7. Zakup sprzętu sportowego
8. Finansowanie własnych projektów
9. Inne.
 
.