.

"Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa -

program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież"

powrót 

Od października 2017  w naszej szkole rozpoczęto działania w ramach projektu „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież”. Projekt będzie trwał do końca stycznia 2019 roku

 
 

Jest on realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz poprawa warunków dydaktycznych w szkole.

 

Projekt kierowany jest głównie do uczniów klas IV-VI i obejmuje następujące wsparcie: zakup wyposażenia dla pracowni przyrodniczej i matematycznej,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami niepełnosprawnymi: zajęcia z artterapii, sensoplastyki; terapia SI; terapia logopedyczna; zajęcia metodą Batti Strauss; terapia pedagogiczna; zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne „Mali odkrywcy”, zajęcia matematyczne dla uzdolnionych „Młody Rachmistrz”, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego „Akademia Małego Poligloty” oraz projekty edukacyjne dla klas IV - VI  oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 
 
 

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 w tym z uczniami niepełnosprawnymi:

 
 
 

terapia logopedyczna

 

zajęcia metodą Batti Strauss

 
 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

 
 
 
 

Projekty edukacyjne dla klas IV - VI

 
 
 
 
 
 

Po zakończeniu każdego cyklu zajęć organizowanych poza lekcjami, uczestnicy uzyskają certyfikaty ukończenia i nabycia kompetencji.

 
.