.

Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?

powrót 
 

Jednym z ważnych zadań przygotowania dziecka do szkoły jest kształtowanie jego prawidłowej mowy, gdyż to ona decyduje o rozwoju umysłowym, emocjonalnym i społecznym dziecka. Często dziecko z wadą wymowy unika odpowiedzi, aby nie narazić się na uwagi ze strony nauczyciela i kpiny ze strony kolegów. Wadliwa wymowa może powodować również błędy w pisaniu, co może zniechęcać dziecko do nauki, obniżać jego samoocenę. Dzieci te maja problemy z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie zaburzeniom wymowy oraz likwidowanie ich, zanim dziecko pójdzie do szkoły.

Duży wpływ na rozwój mowy dziecka mają rodzice. Mówiąc do dziecka dostarczają mu wzorców prawidłowej wymowy, wzbogacają zasób słownictwa oraz kształtują słuch fonematyczny. Wszystko to odbywa się przez naśladownictwo.

Obok rodziców znaczną rolę w procesie kształtowania prawidłowej mowy odgrywają nauczyciele, zwłaszcza w przedszkolu i klasach początkowych. To w okresie przedszkolnym powinno się szczególnie dbać o rozwój mowy dziecka oraz korygować wszelkie jego nieprawidłowości i zaburzenia.

Dziecko kończące edukację przedszkolną powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo. Zdarza się jednak, że rozwój mowy bywa opóźniony. Zaburzenie to przejawia się nieumiejętnością wymawiania głosek: sz, ż, cz, dż, k, g, r oraz głosek dźwięcznych. Spółgłoski te zastępowane są przez łatwiejsze do wymówienia głoski bądź wymawiane nieprawidłowo. By pomóc dzieciom mającym problemy z wymową, nauczyciele pracujący z dziećmi uwzględniają ćwiczenia usprawniające narządy mowy oraz ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny. Ćwiczenia te ułatwiają dzieciom różnicowanie dźwięków z otoczenia oraz przygotowują słuch dziecka do odbierania i różnicowania dźwięków 

M.Nowak
.