..

Szkolny Klub Naszej Ziemi

powrót   

Szkolny Klub Młodego Ekologa powstał w Szkole Podstawowej w Strzelcach wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013.

Jest on odpowiedzią na rosnące zainteresowanie uczniów przyrodą, zagrożeniami, jakie niesie działalność człowieka oraz jej ochroną.

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 otrzymał status Szkolnego Klubu Naszej Ziemi i działa pod patronatem Fundacji Naszej Ziemi. Kluby te to grupy zapaleńców: dzieci, młodzieży i dorosłych, którym nie jest obojętny los otaczającego środowiska. Ich liczba sięga prawie 150 i można je spotkać w całej Polsce.

 

Założeniem Klubu jest wykorzystywanie każdej, tak spontanicznej, jak i organizowanej sytuacji wychowawczej w celu uwrażliwiania dzieci na piękno przyrody i przygotowanie do świadomej jej ochrony, a także rozwijanie nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia.

Szkolny Klub Młodego Ekologa a obecnie Naszej Ziemi powstał z inicjatywy pani Małgorzaty Adamowskiej.

 

 

Celem głównym Klubu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie kultury obcowania z przyrodą podczas wycieczek i zajęć w terenie oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

 
 

Członkowie Klubu (a może nim zostać każdy uczeń z klas IV-VI)

- realizują zadania lokalnych i ogólnopolskich projektów i programów ekologicznych

- biorą udział w akcjach porządkowych,

- organizują spotkania z leśnikami, przyrodnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody

- przygotowują imprezy ekologiczne, dydaktyczne i rozrywkowe (apele tematyczne, projekcje filmów, happeningi, wystawy tematyczne),

- biorą udział w konkursach ekologicznych różnych szczebli,

- aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych realizując zadania dodatkowe, doświadczenia, obserwacje

- uczestniczą w zajęciach odbywających się w terenie (rajdy, podchody, wycieczki krajoznawcze)

 
 

W naszej szkole od lat prowadzone są akcje promujące działania ekologiczne, jak chociażby Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, Dzień Ziemi, Dzień Wody. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach ekologicznych z nie małymi sukcesami. Realizowane były projekty edukacyjne, jak chociażby "Skąd się bierze woda w kranie?, "W kontakcie z energią" oraz zadania projektowe w ramach Szkoły z Klasą. Pochwalić się możemy wieloletnią pracą w Ogólnopolskim Programie "Trzymaj Formę". przez dwa lata pracowaliśmy z programem edukacyjno-ekologicznym "Żyj, poznawaj, rozwijaj się", na realizację którego  dostaliśmy dofinansowanie więcej  

 
 

W Szkolnym Klubie Młodego Ekologa rozbudzamy swoje zainteresowania (obserwacje,  doświadczenia) wzbogacamy wiedzę ekologiczną i umiejętności podczas wielu ciekawych zajęć terenowych – rajdów, podchodów, wycieczek do przyrodniczo interesujących miejsc.

 
 

Wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli serdecznie zapraszamy do współpracy i włączanie się w podejmowane przez nas działania. Zapraszamy do odwiedzania klubowego bloga :)   

http://www.ekosmakosze.blog.pl

M.Adamowska

.