.
powrót 
mgr Małgorzata Marszałek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii

 
Ukończyła:

» Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu -  Wydział Nauk Społecznych - kierunek: pedagogika w zakresie nauczania początkowego

» w 1990 roku uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego
» Studia Podyplomowe - Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu -  kierunek: edukacja artystyczna przedmiotu sztuka (muzyka i plastyka)  

» Studia Podyplomowe - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Historyczny - Instytut Historii -  kierunek: Historia i wiedza o społeczeństwie

» Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu
Kursy, warsztaty i szkolenia  

-  Studium przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli nauczania początkowego IKN w Warszawie

- Nauczanie indywidualne w warunkach domowych w zakresie oligofrenopedagogiki
- Nowatorskie formy pedagogiki zabawy
- Ćwiczenia dramowe do zajęć zintegrowanych. Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące
- Nauczanie zintegrowane. Ocena Funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie
- Wykorzystanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych mierzenia jakości pracy szkół
- Nowoczesne rozwiązania ułatwiające prowadzenie lekcji muzyki
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
- INTEL - Nauczanie ku przyszłości ( edukacja komputerowa)
- Radosne odkrywanie świata. Wykorzystanie pakietu edukacyjnego dla kl.I - III pt. Chociaż mało mamy lat"     
- Bohaterowie w Historii i pamięci społeczeństw europejskich
- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Sposoby motywowania uczniów do nauki
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Nowe przepisy MEN o pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce
- Jak indywidualizować pracę ucznia na lekcjach przedmiotów humanistycznych

- Techniki zdobienia przedmiotów

-  Autorytet, motywacja, wsparcie”- wykorzystanie multimediów w nauczaniu.

- Podążać za dzieckiem – teoria L. Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka.

- Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika – warsztaty metodyczne

- Ocenianie kształtujące

- Wzmacnianie autorytetu wśród uczniów i rodziców

- W poszukiwaniu twórczych rozwiązań – o efektywnym nauczaniu na lekcjach historii – warsztaty metodyczne

- Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcjach" – warsztaty
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski” - zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA

- Ocenianie kształtujące” – kurs i warsztaty

- Najwyższa jakość nauczania w ramach dofinansowania MEN”
- Stosowanie oceny rozwojowej w kl.I-III
- Programowanie na I etapie edukacyjnym
.