.
powrót 
 
mgr Elżbieta Grzelaczyk
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 
Ukończyła:
» Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - Instytut Dydaktyki - kierunek: Pedagogika w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym
» Studia Podyplomowe - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa - kierunek: Oligofrenopedagogika
» Studia Podyplomowe - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium w Gnieźnie -kierunek: Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania " Menedżer w Oświacie"
Kursy, warsztaty i szkolenia  

- Intel - Nauczanie ku przyszłości

- Sposób wykorzystania pakietu edukacyjnego - Chociaż mało mamy lat”
- Jak nie zatracić dziecięcej ciekawości czyli projektowanie spotkań edukacyjnych
- Ocena opisowa - koncepcja kształcenia  zintegrowanego
- Edukacja europejska w kształceniu zintegrowanym
- Mój region - moja mała Ojczyzna
- Metody aktywizujące w walce z dysleksją
- Ćwiczenia dramowe do zajęć zintegrowanych
- Awans zawodowy nauczyciela
- Techniki malarskie i rysunkowe w tematyce zimowej
- Nauczyciel wychowawcą
- Jak pisać protokół, redagować kronikę szkolną

- Dysleksja - objawy, przyczyny, profilaktyka

- Profilaktyka przemocy
- Pedagogika zabawy
- Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
- Profilaktyka zakażeń HIV i choroby AIDS
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Pokonać lęk, zwyciężyć stres i nie bać się przyszłości - uczucia i emocje dziecka
- Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych
- Jak skutecznie uczyć, aby nauczyć
- Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
- Podstawa programowa wyznacza, podręcznik wskazuje a nauczyciel wybiera- skuteczne nauczanie matematyki w kl. 1-3
- Tradycja i nowoczesność w Naszej Klasie
- Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w szkole
-  "Moje dziecko idzie do szkoły" - realizacja programu profilaktycznego
- Czytanie ze zrozumieniem
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela
- Motywacja uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
- Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w nowym roku szkolnym 2010/2011

-  Indywidualizacja nauczania w pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego

 - Podążać za dzieckiem – teoria L. Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka.
- Ocenianie kształtujące
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”-zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA
 
.