.
powrót 
mgr Dorota Szymańska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego
Ukończyła:
»  Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie - wydział Humanistyczny - kierunek: pedagogika w zakresie nauczania początkowego.
»  Studia Podyplomowe -Akademia Wychowania Fizycznego I. E. Piaseckiego w Poznaniu - Wydział Wychowania Fizycznego - w zakresie zakresie Przygotowania Pedagogicznego z wychowania fizycznego
Kursy, warsztaty i szkolenia  

- Awans zawodowy nauczyciela

- Szkolenie przygotowujące do realizacji programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży pt. "TAK CZY NIE”,

- Treningu asertywności dla nauczycieli i pedagogów, który obejmował : postawę asertywności, obronę przed 

  przemocą, elementy treningu interpersonalnego

- Dorobek pracy nauczyciela wczesnoszkolnego – zbieranie i porządkowanie dokumentów
- Wychowanie Komunikacyjne
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Intel - Nauczanie ku przyszłości
- Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
- Promocja Zdrowia Dzieci i Młodzieży
- Sposób wykorzystania pakietu edukacyjnego - Chociaż mało mamy lat”

- Jak nie zatracić dziecięcej ciekawości, czyli projektowanie spotkań edukacyjnych w oparciu o pakiet   

  „Stokrotkowe podwórko”

- "Radosne odkrywanie świata” - Wykorzystanie pakietu edukacyjnego dla klasy I”

- Maraton zabawy

- Jak realizować na wychowaniu fizycznym ścieżki edukacyjne

- Metodyka nauczania gier i zabaw na różnych poziomach nauczania

- Nowatorstwo w szkolnym programie wychowania fizycznego – BASEBALL

- Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych

- Ocena funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie

- Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

- Ćwiczenia dramowe do zajęć zintegrowanych

- Wirusowe zapalenie Wątroby typu A

- Bezpieczeństwo na drodze to nie przypadek

- Stan aktywności fizycznej młodzieży na podstawie wyników Międzynarodowego testu sprawności Fizycznej

- Profilaktyka zakażeń HIV i choroby AIDS”

- Rekreacja i gimnastyka korekcyjna”

- Postępowanie z dziećmi chorymi na astmę w zakresie aktywności fizycznej”

- Forum Nauczycieli organizowanych przez ODN w  Pile

- Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD

- Podstawa programowa wyznacza, podręcznik wskazuje a nauczyciel wybiera- skuteczne nauczanie matematyki w kl. 1-3

- Tradycja i nowoczesność w Naszej Klasie
- Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w szkole
- Ratujemy i uczymy ratować
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela
- Motywacja uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
- Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w nowym roku szkolnym 2010/2011

- Indywidualizacja nauczania w pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego

- Podążać za dzieckiem – teoria L. Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka.
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”-zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA
- Ocenianie kształtujące” – kurs i warsztaty
.