.
powrót 
mgr Dorota Pływaczyk

nauczyciel matematyki

Ukończyła:

»  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - kierunek: pedagogika w zakresie nauczania początkowego.

»  Studia Podyplomowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - Wydział Pedagogiki i Psychologii -w zakresie logopedii

»  Studia Podyplomowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Matematyki i Informatyki - w  zakresie matematyki 

»  Studia podyplomowe -  na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Matematyki i Informatyki - informatyka i technologia informacyjna

Kursy, warsztaty i szkolenia  

-  Budzenie zainteresowań uczniów przez rozwiązywanie problemów matematycznych  

-  Praca metodą projektów na lekcjach matematyki  
-  "Jak realizować ścieżki edukacyjne na lekcjach matematyki"   
-  Ciekawe zajęcia pozalekcyjne z matematyki
-  Podstawy pomiaru dydaktycznego 

-  Opracowywanie form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, zbliżonych do sprawdzianów i

   egzaminów zewnętrznych, w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych

-  Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
-  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach  
-  "Profilaktyka przemocy" 
-  Dziecko - rodzic - nauczyciel. Wspólne dążenia i oczekiwania
-  Nauczanie zintegrowane
-  Dysleksja - objawy, przyczyny, profilaktyka
-  Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - cz. 1, 2, 3
-  INTEL - Nauczanie ku przyszłości ( edukacja komputerowa)

- Wykorzystanie technik informatycznych i komunikacyjnych w pracy nauczyciela. Wykorzystanie pakietu

   CorelDRAW

- Interaktywne testy i ćwiczenia
- Nowa podstawa programowa - Matematyka 2001
- Nauczanie informatyki a reforma programowa 2009
- Planowanie pracy szkoły na podstawie analizy wyników sprawdzianu
- Zachęcanie dziecka do współpracy - wzbogacanie pracy wychowawczej nauczyciela

- ADHD i dysfunkcje parcjalne – zaleta czy koszmar?

- Gimp w praktyce
- Jak poprawić wyniki sprawdzianu?
- Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach matematyki

- Mandale.

- Film jako współczesna prezentacja
- Konstruowanie indywidualnych programów edukacujno-terapeutycznych dla uczniów szkoły podstawowej
- Uczeń ze specyficznymi problemami edukacyjnymi w klasie ogólnodostępnej
- Zajęcia przy komputerze z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
- Kusudamy – origami - kurs doskonalący
- Boże Narodzenie w sztuce origami – kurs doskonalący
- Kwiaty w sztuce origami – kurs doskonalący
- Ocenianie kształtujące
- Wielkanocne origami-  kurs doskonalący
- Projekt kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”- zorganizowany przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA
- Opiekun stażu - osobisty coach nauczyciela
- Podstawy programowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej
- Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
- Programowanie na I etapie edukacyjnym
- Origami na lekcji matematyki
.